Vedtægter

§ 1

Fredericia Spillemandslaugs formål er at arbejde for en alsidig forståelse og udbredelse af gammel og ny spillemandsmusik, folkedans, folkesang, egnskikke og beslægtede områder.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, som udøver eller interesserer sig for spillemandsmusik eller ønsker at støtte foreningen.

§ 3

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer

kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

3. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. februar til 1. april. Indkaldelse sker med

mindst 4 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller direkte til medlemmerne.

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 14 dage før afholdelsen.

5. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af indtil 5 medlemmer, der vælges for perioder af 2 år med halvdelen hvert år. Er betyrelsens antal ulige, er det største antal på valg i ulige år.

Hvert år vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlem ønsker det. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær kan foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 7

Til Fredericia Spillemandslaugs nedlæggelse kræves mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Opløses lauget, skal bestyrelses sørge for, at evt. midler tilfalder kulturelle formål i Fredericia.

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen

den 5. marts 2002.

 

Jørgen Bank         Tage Pedersen         Inge Heebøll

formand              næstformand               kasserer

Hans Pallesen    Anne-Grete Jensen    Regnar Staugaard

best.medlem        best.medlem       dirigent på gen.fors.

Seneste kommentarer

27.02 | 12:46

ærgeligt,vi savner dansen og stemningen og denflotte musik.vi ses

Del siden